СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує за спільними інтересами на засадах рівноправності громадян України задля задоволення і захисту їх прав та інтересів.
1.2. Організація утворена на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.3. Організація діє на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства України та цього Статуту.
1.4. Повне найменування Організації: Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ».
Скорочене найменування: ГО «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО».
1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки, від свого імені укладати угоди та здійснювати інші юридичні акти, бути позивачем і відповідачем у суді, відкривати розрахункові і інші рахунки в національній і іноземній валюті в банківських установах, мати відповідні штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, яка затверджується Правлінням Організації і підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2. Мета, напрямки діяльності та права Організації

2.1. Метою Організації є захист законних економічних, соціальних, творчих, вікових та інших прав та інтересів членів Організації, в першу чергу учасників бойових дій, інвалідів війни та інших громадян України і осіб без громадянства, які перебувають, чи перебували в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів війни та їх соціального захисту.
2.2. Організація є неприбутковою громадською організацією, що утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність громадських об’єднань, і не має на меті розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2.3. Організація провадить свою діяльність за наступними напрямками:
— вивчення реального становища учасників бойових дій, інвалідів війни та інших громадян України і осіб без громадянства, які перебувають, чи перебували в зоні проведення антитерористичної операції в суспільстві та державі, здійснення контролю за дотриманням прав таких осіб;
— надання всебічної підтримки членам Організації, а також допомоги для вирішення економічних, побутових, житлових та інших проблем;
— виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб членів Організації, у тому числі стосовно доступу інвалідів війни нарівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг;
— залучення членів Організації до суспільної діяльності;
— сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану, отримання освіти, працевлаштування, правову і соціальну захищеність членів Організації;
— проведення серед членів Організації роботи по задоволенню їх культурно-освітніх інтересів, туристичному і екскурсійному відпочинку;
— зміцнення та розширення співробітництва з міжнародними і національними федераціями, об’єднаннями, асоціаціями, тощо;
— зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази Організації;
— налагодження співробітництва з вітчизняними та зарубіжними установами, громадськими організаціями з питань діяльності Організації;
2.3. Для здійснення своєї мети Організація має право:
— надавати членам Організації допомогу для вирішення економічних, побутових, житлових та інших проблем;
— проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;
— створювати свої відокремлені підрозділи на території України, відкривати представництва на території інших держав з відповідною зміною свого статусу відповідно до чинного законодавства;
— вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та напрямки діяльності;
— звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
— одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
— проводити мирні зібрання;
— бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
— користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством;
— створювати юридичні особи (товариства, підприємства) з метою здійснення діяльності, що відповідає меті та напрямкам Організації;
— засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
— здійснювати інші права, не заборонені законом.

3.Порядок набуття і припинення членства (участі) в Організації, права та обов’язки членів Організації.

3.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
3.2. Членами Організації можуть бути учасники бойових дій, інваліди війни та інші громадяни України та особи без громадянства, які перебувають, чи перебували в зоні проведення антитерористичної операції у складі Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, добровольчих батальйонів або як волонтери.
3.2.1. За згодою Правління до Організації можуть бути прийняті особи (асоційовані члени – без права голосу), які не перебували в зоні проведення антитерористичної операції.
3.3. Порядок та умови вступу до Організації.
3.3.1. Вступ до Організації членів здійснюється шляхом подання письмової заяви про вступ до Правління.
3.3.2. Члени Організації набувають прав членів Організації з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.
3.4. Члени Організації мають право:
— брати участь особисто або направляти уповноважених осіб для участі у роботі керівних органів Організації;
— вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Організації;
— обирати і бути обраними в керівні органи Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
— вносити пропозиції про поліпшення діяльності Організації;
— на підтримку Організації при захисті своїх законних прав та інтересів;
— на одержання методичної, організаційної, інформаційної та іншої допомоги у вирішенні питань, що відносяться до статутної діяльності Організації;
— одержувати інформацію про діяльність Організації, виконання затверджених нею програм, про роботу органів Організації та її посадових осіб;
— вільно вийти з членів Організації шляхом подання письмової заяви до Правління Організації;
— оскаржити рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації.
3.5. Члени Організації зобов’язані:
— визнавати та дотримуватися положень Статуту Організації;
— не допускати дій, що наносять матеріальну шкоду чи шкодять діловій репутації Організації;
— сприяти реалізації мети, досягненню цілей та виконанню завдань Організації;
— виконувати рішення керівних органів Організації;
— брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Організації;
— не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації.
3.6. Припинення членства в Організації.
3.6.1. Членство в Організації припиняється у випадках:
— смерті члена;
— виходу з членів Організації за власним бажанням (добровільний вихід) у порядку, передбаченому цим Статутом;
— виключення з членів Організації (примусове виключення) у порядку, передбаченому цим Статутом.
3.6.2.Член Організації вважається виключеним з Організації, після прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.
3.6.3. Добровільний вихід зі складу членів Організації здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена Організації шляхом подання письмової заяви до Правління Організації.
3.6.4. Примусове виключення членів Організації з її складу здійснюється виключно у випадках:
— учинення членом Організації дій, що суперечать Статуту Організації та погіршують стан та репутацію Організації або репутацію її членів;
— у разі, якщо член Організації втратив з нею зв’язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов’язків члена Організації більше 6-ти місяців.
3.6.5. При добровільному виході з Організації або виключення з членів Організації, внесені добровільні пожертвування поверненню не підлягають.
3.6.6. У випадку припинення членства в Організації її посадових осіб, у тому числі Голови і членів Правління Організації з підстав, передбачених цим Статутом, повноваження вказаних осіб припиняються достроково.

4. Керівні органи Організації.

4.1. Загальні Збори Організації.
4.1.1. Вищим органом Організації є Загальні Збори членів Організації (Збори), які скликаються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Час, місце проведення, порядок денний, норми представництва встановлюються Правлінням Організації не пізніше ніж за місяць до проведення Зборів. Позачергові Збори скликаються за рішенням Правління Організації або на вимогу не менше 1/3 членів Організації.
4.1.2. Повідомлення про скликання Зборів Організації здійснюється за рішенням і у спосіб, визначений Правлінням Організації.
4.1.3. Збори Організації вважаються правомочними у разі реєстрації та присутності на них не менше як 2/3 членів. Рішення Зборів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх. При вирішенні питань на Зборах кожний член має один голос.
4.1.4. Рішення Зборів про внесення змін до Статуту Організації, про припинення діяльності Організації, а також щодо відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації. Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням Зборів. Голосування може проводитись в тому числі і шляхом використання засобів зв’язку з відображенням цього в протоколі та в подальшому з письмовим особистим підтвердженням.
4.1.5. Збори Організації мають право розглядати будь-яке питання діяльності Організації.
До виключної компетенції Зборів Організації відноситься:
— затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
— заслуховування та затвердження звітів про роботу Правління Організації, оцінка її діяльності;
— обрання Голови Правління, першого заступника та трьох заступників Голови Правління, членів Правління Організації та Ревізійної комісії;
— реалізація права власності на кошти та інше майно Організації в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Організації. У випадках, передбачених Статутом Організації та рішеннями Зборів Організації, окремі функції щодо управління майном Організації можуть бути покладені на Правління Організації;
— визначення стратегічних напрямків діяльності Організації;
— відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації;
— про ліквідацію, реорганізацію Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
— розгляд звернень, скарг членів Організації щодо рішень керівних органів Організації, їх дій чи бездіяльності, а також призначення комісій для перевірки фактів, викладених у зверненнях членів Організації.
4.2. Правління Організації.
4.2.1. Правління Організації є керівним постійно діючим виконавчим органом Організації, який діє між зборами Організації.
Правління обирається загальними зборами Організації на термін 1 рік у складі не менше трьох осіб.
4.2.2. Правління Організації збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
4.2.3.Засідання Правління Організації вважається правомочним у разі участі у ньому не менше половини членів Правління. Рішення Правління Організації приймається більшістю голосів. При вирішенні питань на засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі, коли рішення не може бути прийняте у зв’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Правління Організації. Голосування може проводитись в тому числі і шляхом використання засобів зв’язку з відображенням цього в протоколі та в подальшому з письмовим особистим підтвердженням.
4.2.4. До компетенції Правління Організації відноситься:
— реалізація рішень Загальних зборів Організації;
— формування основних напрямів діяльності Організації, затвердження її довгострокових програм, планів та звітів щодо їх виконання;
— вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
— звітування про свою роботу перед Зборами Організації в терміни, які встановлюються Зборами;
— керівництво поточною діяльністю Організації;
— прийняття рішення про відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків в банках;
— створення підприємств для підтримання працездатності Організації;
— ухвалення рішення щодо прийняття в члени Організації та виключення з членів Організації;
— прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Зборів Організації;
— прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Організації.
4.2.5. Правління Організації звітує про свою роботу щороку на чергових Загальних зборах Організації.
4.2.6. Правління розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, які не є членами Організації.
4.3. Голова Правління Організації та заступники Голови Правління.
4.3.1. Голова Правління Організації, його перший заступник та три заступники (які підпорядковуються Голові Правління) обираються Загальними зборами Організації строком на 1 рік та можуть бути переобраними достроково за власною заявою або примусово — в разі втрати зв’язку з Організацією та невиконання своїх статутних зобов’язань.
4.3.2. Голова Правління Організації (Голова Організації) є вищою посадовою особою Організації.
До компетенції Голови Правління Організації належить:
— здійснення загального керівництва Організацією і Правлінням Організації, забезпечення виконання рішень Зборів, Правління Організації;
— встановлення компетенції та обов’язків першого заступника та трьох заступників Голови Правління;
— підписання рішень, протоколів засідань Правління Організації;
— голова Правління Організації без доручення діє та представляє Організацію в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, зовнішніх стосунках, в усіх установах і організаціях України і за її межами на підставі цього Статуту, чинного законодавства, рішень керівних органів Організації. У разі необхідності Голова Правління Організації залучає до роботи фахівців на договірній основі у межах кошторису;
— підписує фінансові документи Організації, укладає угоди та контракти, видає довіреності на укладання таких угод і контрактів, представництво інтересів Організації в судах та інших державних органах;
— відкриває та закриває від імені Організації рахунки у фінансово-кредитних установах;
— затверджує штатний розклад працівників Організації;
— приймає і звільняє працівників Організації та оформляє з ними трудові відносини;
— затверджує кошториси витрат на фінансування програм, відповідно до рішень Зборів та Правління Організації;
— здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів та Правління Організації.
4.3.3. Голова Правління Організації звітує перед Зборами Організації про діяльність Правління Організації .
4.3.4. Голова Правління Організації відкриває засідання Зборів Організації, головує на засіданнях Правління Організації.
4.3.5. Голова щорічно звітує про результати проведеної роботи на чергових Загальних зборах.
4.3.6. У разі відсутності Голови Правління за його розпорядженням один з заступників Голови Правління виконує його обов’язки.
4.3.7. За дорученням Голови Правління його заступники можуть мати повноваження передбачені п. 4.3.2. цього Статуту.
4.4. Ревізійна комісія
4.4.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа членів Організації, терміном на 1 рік.
4.4.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Організації та щорічно подає звіт на розгляд Зборам.
4.4.3. Ревізійна комісія проводить перевірки один раз на рік, або на вимогу Загальних зборів, Правління або Голови Організації.
4.4.4. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:
— вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;
— складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження Загальних зборів;
— залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації.
4.4.5. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання засідання Зборів, Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

5. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг.

5.1. Кожен член Організації може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації.
5.2. Рішення, дії чи бездіяльність Правління, Ревізійної комісії Організації можуть бути оскаржені членами на Загальних зборах Організації.
5.3. Загальними зборами членів Організації призначається комісія з числа членів Організації для перевірки фактів, викладених в скаргах членів.
5.4. За результатами перевірки приймається відповідне рішення, про що повідомляється скаржнику. У випадку незгоди особи з прийнятим за скаргою рішенням, він має право звернутись до суду.
5.5. Особа, яка подала скаргу має право:
— особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
— знайомитися з матеріалами перевірки;
— подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом/особою, що розглядає заяву чи скаргу;
— бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
— користуватися послугами адвоката;
— одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
— висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
— вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
5.6. Звернення членів Організації можуть бути усними і письмовими і оформлюються відповідно до законодавства України.
5.7. Звернення, подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання.

6.1. Майно Організації належить їй на праві власності. Власністю Організації може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством. Організація може отримувати у володіння та користування майно, що належить її членам, а члени Організації можуть отримувати у володіння та користування майном, що належить Організації, на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Організації та її членами відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Джерелами формування коштів та іншого майна Організації є:
— добровільні внески та пожертвування фізичних та юридичних осіб у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;
— кошти, отримані від проведення просвітницької та масово-роз’яснювальної роботи та інші надходження, не заборонені законодавством України;
— кошти, отримані від господарської діяльності, створених Організацією юридичних осіб, які не можуть перерозподілятися між членами Організації, а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань Організації.
— дотації та субсидії з державних та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, а також допомога від іноземних установ, організацій та фондів одержана відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Організація, створені нею підприємства, установи, організації підзвітні Правлінню Організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державній податковій інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.
6.4. Порядок використання грошових коштів та майна Організації регламентується та контролюється Правлінням Організації відповідно до вимог даного Статуту та чинного законодавства України.
6.5. Забороняється розподіл отриманих Організацією доходів або їх частини серед співвласників, працівників Організації, членів органів управління та інших осіб.
6.6. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях всім майном, що знаходиться у власності Організації, на яке згідно законодавства України може бути накладено стягнення.

7. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації

7.1. Організація може створювати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління. Рішення про створення відокремлених підрозділів приймається простою більшістю голосів членів Правління.
7.2. Створені Організацією відокремлені підрозділи підлягають обов’язковій легалізації в установленому чинним законодавством порядку.
7.3. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами та керуються у своїй діяльності Положенням про відповідний відокремлений підрозділ, яке затверджується Правлінням, та Статутом Організації.
7.4. Рішення про припинення діяльності та закриття відокремлених підрозділів приймається простою більшістю голосів членів Правління.
7.5. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8. Порядок звітування керівних органів організації перед її членами

8.1. Голова від імені Правління звітує перед членами (учасниками) Організації про виконання статутних завдань та річного плану роботи на чергових Загальних зборах.
8.2. Голова Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів.
8.3. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучення.
8.4. Усі керівні органи мають у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запит членів щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
8.5. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

9. Порядок внесення змін та доповнень до статутних документів

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів.
9.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 членів Організації.
9.3. Внесені до статутних документів Організації зміни підлягають обов’язковій реєстрації державних органах відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Порядок припинення діяльності Організації

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
— за рішенням Загальних зборів Організації шляхом саморозпуску або реорганізації;
— за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
10.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
10.3. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до статуту.
10.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керівних органів Організації по управлінню справами Організації.
10.5. У разі припинення Організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Організації одній або декільком неприбутковим громадським організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
10.6. Організація вважається такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Приєднатись до організації

Членство в організації накладає певні обов’язки “Виконувати статут” приймати участь у масових заходах, так і надає певні права та можливості подати заявку на членство організації може як учасник АТО так і будь яких громадянин України.